Skip to content

بازدید مدرسه‌ی ۱۵ خرداد از آزمايشگاه ها و كارگاه هاي دانشكده به مناسبت هفته‌ی پژوهش و روز درهای باز

بازدید مدرسه‌ی ۱۵ خرداد از آزمايشگاه ها و كارگاه هاي دانشكده به مناسبت هفته‌ی پژوهش و روز درهای باز

بازدید مدرسه‌ی ۱۵ خرداد از آزمايشگاه ها و كارگاه هاي دانشكده به مناسبت هفته‌ی پژوهش و روز درهای باز